Kim? Laikmetīgās mākslas centrs
Piederība dažādām kultūrām – atšķirības dzejnieku skatījumā

Dalībnieki: Sulaiman Masomi (Afganistāna / Vācija), Bernadine Evaristo (Nigērija / Lielbritānija), Francette Orsoni (Francija), Jamshed Masroor (Pakistāna / Norvēģija), Alen Meskovic (Bosnija / Dānija), SKART (Serbija), diskusiju vadīja Liāna Langa (Latvija).

Eiropas Savienības Nacionālie kultūras institūti (EUNIC) ir nacionālo kultūras institūciju tīkls, kas darbojas pārrobežu līmenī. Pagājušā gada laikā EUNIC ir daudz strādājuši ar projektiem, kas veltīti sociālās integrācijas tēmai un Eiropas kultūras telpas daudzveidībai. Visbiežāk integrācijas jautājumus risina eksperti, taču šajā gadījumā to uzņēmušies mākslinieki.

Latvija ir pievienojusies UNESCO konvencijai par Kultūru dažādību, taču šeit, tāpat kā daudzās Eiropas valstīs, mēs saskaramies ar nopietniem izaicinājumiem sociālās integrācijas jomā. Ir skaidri redzams, ka nepieciešams rast jaunas pieejas integrācijas problēmu risināšanai. Tāpēc EUNIC biedri ir ieinteresēti sadarbības veicināšanā starp vadošajām amatpersonām un nevalstiskajām organizācijām, lai rastu problēmas risinājumus.

Katram dzejniekam vai rakstniekam, kurš izvēlēts no EUNIC biedru organizācijām, ir citāda etniskā izcelsme nekā vairumam viņa mītnes zemes iedzīvotājiem. Balstoties uz īsiem lasījumiem, autori stāstīja par savu pieredzi starpkultūru dialoga veidošanā savās valstīs, par to, kā ir būt piederīgam dalītai nacionālajai vai etniskajai minoritātei, vai iespējams nemaz neidentificējoties ar kādu noteiktu etnisku piederību, tomēr saskarties ar apkārtējo vēlmi tevi identificēt pēc šādiem kritērijiem? Domājams, ka diskusijas rezultātā tika piedāvāti iespējamie risinājumi, kā nākotnē attīstīt un uzlabot starpkultūru dialogu.

Diskusija Kim? mītnē Spīķeros notika Dzejas dienu ietvaros.